Du khách có thể tìm thấy nhiều chùa Thái Lan bán tượng gỗ nhỏ tạc hình một cậu bé, tóc búi chỏm, giơ tay cầu nguyện. Những pho tượng trên là phiên bản của kuman thong (nghĩa là "cậu bé vàng" trong tiếng Thái Lan). Ngày...