Hanh_Trinh_Phuong_Bac_Ngay01-02

Ngày 01: HCM - Hà Nội, Ngày 02: Hà Nội - Tam Cốc - Bái Đính - Hạ Long